Lisans Eğitimi

Atılım Üniversitesi’nde 40 alanda uluslararası standartlarda lisans eğitimi verilmektedir. Bu alanlardan 28’inde eğitim dilinin İngilizce olması sonucu mezunlar tüm dünyada istihdam avantajı yakalamaktadır. Derslerin büyük bir kısmının Türkçe olarak işlendiği Hukuk Fakültesi’nde de İngilizce hazırlık eğitimi zorunlu tutulmakta ve seçmeli dersler İngilizce olarak verilmektedir.

İngilizce Eğitim Verilen Bölümler

Türkçe Eğitim Verilen Bölümler

Öğrencilerimiz; ulusal ve uluslararası alanda bazı bölümlerde zorunlu, bazı bölümlerde isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen stajlar ile aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimi iş yaşamında kullanma becerisi kazanmakta, mezuniyet sonrası için sektörel bağlantılar kurma şansı yakalamaktadır.

Atılım Üniversitesi’nde Eğitim-öğretim yılı, dönem sonu sınavları hariç, her biri on dört haftalık iki dönemden oluşmaktadır. Dersler dönem esasına göre düzenlenmekte, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılmaktadır. Her öğrenci kayıtlı olduğu bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür.

Normal öğrenim süresi ön lisans programlarında iki, lisans programlarında dört yıldır.

Öğrenciler bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli bir neden olmadan lisans öğrenimlerini, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ön lisans öğrencileri azami dört, lisans öğrencileri ise yedi eğitim-öğretim yılında tamamlamak zorundadır.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar.

Alınan her ders için dönem sonu notu olarak verilen harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıdadır:

90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0

Genel not ortalaması ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu, öğrencilerden dönem not ortalaması 3.00-3.49 olanlar dönem şeref öğrencisi, 3.50 - 4.00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi olarak kabul edilirler.

Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri başarısız sayılır. Başarısız öğrencilerin öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için, kayıtlı bulundukları dönem sonu itibari ile genel not ortalamalarının en az 1.70 olması gerekir.

Lisans programlarını tamamlayamayan öğrencilerin ön lisans sertifikası almaları veya meslek yüksekokuluna intibakları Yüksek Öğretim Kurulu'nun yönetmeliklerine göre yapılır.

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak isteği ile başvuruda bulunabilir.

Üniversite'de normal eğitim - öğretim programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde, bilgi ve becerilerini, yabancı dil bilgilerini geliştirmek üzere dışarıdan derslere katılma izni verilen öğrencilere “Özel Öğrenci” adı verilir. Bu öğrencilerin daha sonra Atılım Üniversitesi programlarından birine öğrenci olarak kayıt yaptırmaya hak kazanmaları halinde, özel öğrenci iken alıp, başarılı oldukları derslerden Bölüm Başkanlığı'nın önerisi ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca uygun görülenler, ders muafiyet istekleri dikkate alınabilir. Özel öğrenciler, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler ve Üniversite'nin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallarına tabi olurlar.